Likidite Oranı Formülü

Likidite oranları, işletmelerin kısa vadede borçlarını kapatma güçlerini göstermektedir. Operatörün sahip olduğu bilanço verilerinden bilgi alınarak hesaplanır. Birçok banka ve kuruluş, başta bankalar olmak üzere, bu hesaplama yöntemlerine dayanarak karar verme yetkisine sahiptir. İşletme için iyi bir likidite oranına sahip olmak, borçlar yerine nakit ve özkaynaklı işletmeler açısından faaliyet göstermenin önemini dikkate aldığımızda, finansal yönetimin vazgeçilmez bir şeklidir.

Cari Oran
Cari oran, kısa vadede ödeme için alınan borçların ödenmesi üzerinden işletmenin gücünü temsil eder. İşletmecinin mevcut varlıkları bilançoda kısa vadeli borçlara bölünerek hesaplanır.

Birçok kaynakta, cari oran firma için iyi olan 2 veya 2’nin üzerindedir. Diğer oranlara göre daha az güvenilirliğe sahip daha az kullanılan bir yöntemdir.

CO=Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Asit Test Oranı
Likidite kabiliyeti, dünyadaki en kolay ve hızlı nakit akışı ile elde edilmektedir. Kolay ve hızlı bir şekilde nakde dönüşen varlıklar en yüksek likiditeye sahiptir. Bu nedenle, bilançonun en az likiditesi olduğu için mevcut varlıklardan stokların kaldırılmasına dayanmaktadır. Mevcut varlıklardan stoklar çıkarılır ve ortaya çıkan değer kısa vadeli borçlara bölünür.

AsiTesOranı=(DöneVarlıklarStoklar)/KısVadelYabancı Kaynaklar

Asit test oranı, operatörün kısa vadeli borcunu gösteren cari oran ile aynıdır. Sadece asit test oranı, borç ödeme garantisinin mevcut orandan daha yüksek olduğu bir yöntem olarak kabul edilir.

Nakit Oranı
Adından da anlaşılacağı gibi, firmanın nakit paraya sahip olduğu likidite oranını göstermektedir. Finansal yönetim açısından en güvenilir yöntemdir ve en geniş kullanım alanına sahiptir. Bu yöntem, özellikle küçük çaplı işletmeler için düşünülmektedir. Ayrıca, borç ödeme garantisi sadece sorunlu dönemlerde bu değere göre hesaplanabilir.

Nakit oranı, firma bilançosunda yer alan menkul kıymetler ve nakit ve nakit benzeri değerlerin toplanması ve bu tutarın kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile elde edilir.

NakiOranı=HazıDeğerler+PazarlanabiliMenkuDeğerler

Yorum yapın