Sosyal Değerlerin Anlamı ve İşlevleri

Sosyal Değerlerin Anlamı ve İşlevleri
Bu makale sosyal değerlerin anlamı ve işlevleri hakkında bilgi sağlar!
Değerlerin Anlamı :
Sosyolojide, değerin anlamı, ekonomi ya da felsefede değerin anlamından farklıdır. Örneğin, ekonomi değerlerinde fiyat demektir.
Toplumsal değerler toplum kültürünün önemli bir parçasını oluşturur. Değerler sosyal düzenin istikrarını oluşturur. Sosyal davranış için genel kurallar sağlarlar. Temel haklar, vatanseverlik, insan onuruna saygı, rasyonellik, fedakârlık, bireysellik, eşitlik, demokrasi vb. Değerler, davranışlarımızı birçok yönden yönlendirmektedir. Değerler, insanların günlük yaşamlarını değerlendirirken kullandıkları kriterlerdir; Önceliklerini düzenlemek ve alternatif eylemler arasında seçim yapmak.
Basit bir ifadeyle, değerler iyilik ya da arzu edilebilirliğin ölçüsü olarak tanımlanabilir.
Değerler, sosyal etkileşimden kaynaklanan ve sosyal yapının kurucu gerçekleri olarak kabul edilen sosyal davranış standartlarıdır. Sosyal şartların arzu ettiği nesnelerdir. Bunlar kültürel olarak tanımlanmış hedeflerdir ve “duygu ve önem” i içerir. Bunlar “aspirasyon referansı” dır.
Sosyal etkileşimi, amaçları, araçları, fikirleri, duyguları ve beklenen davranışları değerlendirmek ve değerlendirmek için değerlerin izlenmesi beklenmektedir. Böyle bir değerlendirme standardı olmadan, bireysel davranışları veya sosyal eylemleri yargılamak zor olacaktır. Değerler beklenen bireysel davranışları ve sosyal eylemleri birleştirmeyi amaçlamaktadır. Gerilimin önlenmesi ve gerginlik yönetimi rolüne sahip olma eğilimindedir.
Normlar ve Değerler Arasındaki İlişki :
Normlar ve değerler belirgin bir ilişkiye sahiptir. Normlar spesifiktir, değerler değildir. Belirli bir durumda, normların yanılsaması olabilir, fakat değerler komuta ediyor. Normlar davranış kurallarıdır: belli koşullar altında belirli aktörlerin neyi yapması gerektiği veya yapılmaması gerektiği söylenir. Değerler, belirli durumlardan neredeyse bağımsız olan arzu edilebilirlik standardıdır.
Aynı değer birçok özel norm için bir referans noktası olabilir; Belirli bir norm, birkaç ayrılabilir değerin eşzamanlı uygulamasını temsil edebilir. Bu nedenle, “eşitlik” öncül değeri, karı-koca, erkek kardeş ve erkek kardeş, öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiler için normlara girebilir.
Öte yandan, “bir öğretmen sınıflandırmada kayırmacılık sergilememelidir” normu, özellikle de eşitlik, dürüstlük, insancıllık ve diğer bazılarının değerini içerebilir. Neyin istenen olarak kabul edilmesi gerektiğine dair standartlar (kriterler) olarak değerler, belirli bir normu kabul veya reddetme gerekçelerini sağlar.
Değer Nedir ve Nasıl Oluşur ?
Sosyal değerlerin, maddi ve manevi iki yönü vardır, örneğin bayrağımız bizim için çok önemli bir varlıktır. Hem maddi hem de manevi yönleri vardır. Bir kumaşın yapılması bayrağımızın malzeme yönünü ifade eder. Bağımsızlık ve özgürlüğün sembolizmi, manevi yönünü oluşturur. Aynı şekilde, Topkapı Sarayı milliyetimiz için önemli bir değerdir. Bu değerin maddi yönü sarayın ekonomik değeridir. Manevi yön, milli kültürümüzün ve tarihimizin önemli bir parçasıdır.
Değerler tarihsel ve sosyal gelişim sürecinde ortaya çıkar. Sosyal ilişkilerde öne çıkan bazı davranış biçimleri, zaman içinde insanlar tarafından kabul ve kabul edilir. Sonuç olarak, dinsel, ahlaki, hukuki, ekonomik, sosyal vb. Değerler ortaya çıkmaktadır, örneğin, doğruluk, dürüstlük, misafirperverlik ve hayırseverlik gibi davranış biçimleri toplum tarafından tedricen benimsenmekte, değerler sistemi haline gelmektedir. Ve ahlak kurumunu oluşturur. Bu oluşum uzun bir süreçte tamamlandı. Ortak insan evrensel değerleri evrensel değerler olduğu gibi, aynı zamanda ulusal spesifik değerler de vardır.

Değerlerin İşlevleri :
1. Değerler amaç için üyelerin amaçlarını sağlar.
2. Değerler, grup etkileşiminde istikrar ve tekdüzelik sağlar. Toplumu bir arada tutuyorlar çünkü ortak olarak paylaşılıyorlar. Bazı sosyologlar, paylaşılan değerlerin sosyal birliğin temelini oluşturduğunu savunur. Aynı değerleri başkalarıyla paylaştıklarından, toplum üyelerinin başkalarını “kendileri gibi insanlar” olarak görmeleri muhtemeldir. Dolayısıyla, bir sosyal gruba ait olma duygusu olacaklardır. Daha geniş toplumun bir parçası hissedecekler.
3. Değerler, belirli faaliyetleri düzenleyen kurallara meşruluk getirir. Kural kural olarak kabul edilir ve çoğunlukla insanların çoğu kabul ettiği değerleri içerdikleri için takip edilir. Örneğin Amerikalılar, kapitalist örgütlenmenin en iyisi olduğuna inanıyor çünkü insanların yaşamlarında başarı elde etmelerini sağlıyor.
4. Değerler, farklı kurallar setleri arasında bir tür ayarlama yapılmasına yardımcı olur. İnsanlar hayatlarının farklı alanlarında aynı tür amaç veya hedefler ararlar. Bu nedenle, bu sonun takibine yardımcı olmak için kuralları değiştirmeleri mümkündür.
Örneğin, eğer Hintli insanlar “eşitlik ilkesi” nin değerini savunuyorlarsa, o zaman karı koca arasındaki kişilerarası ilişkiyi düzenleyen kuralları değiştirmek zorunda kalacaklar; ve erkek ve kadın. Yeni faaliyetler ortaya çıktıkça, insanlar ‘iyi’ ve ‘doğru’ olanla ilgili inançları ışığında kurallar yaratırlar.

Yorum yapın