Korku Teması Üzerine İkonolojik Çalışma

KORKU TEMASI ÜZERİNE İKONOLOJİK BİR ÇALIŞMA I- CENNETİ  YİTİRME KORKUSU “Ondan yeme, diye emrettiğim ağaçtan yedin mi? Ve adam dedi: Yanıma verdiğin o kadın ağaçtan bana verdi, ve yedim. Ve RAB Allah kadına dedi: Bu yaptığın nedir? Ve kadın dedi: yılan beni aldattı, ve yedim.” Kitab-ı Mukaddes ( tekvin, 3) Cenneti cennet yapan orada iyi …

Devamını Oku!

Güzel Sanatlar Lisesine Çağdaş Yaklaşım

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PROGRAMLARINA ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerde bireyin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceği yaklaşımı öne çıkmaya başlamıştır. Bu güne kadar zeka unsurları olarak kabul edilen problem çözme, mantıksal düşünme ve eleştirel becerilerin standardize edilmiş zeka testleri ile derecelendirildiği bir eğitim ortamı ağır basmaktadır. Geçen yüzyılın bu klasik eğitimsel …

Devamını Oku!

Orta Çağ Türk Dünyasında İnanç ve Sanat İlişkisi

ORTA ÇAĞ TÜRK DÜNYASINDA İNANÇ VE SANAT İLİŞKİSİ Mitoloji biliminin kişi, olay ve yaratıklara ilişkin efsanelerin incelenerek değerlendirilebilmesi amacına hizmet etmesi son derece hayatî bir işlevi yerine getirir. Mitoloji sözcüğüne Grekçedeki  Muthos (söz, hikaye) ve Logos (bilgi-bilim) kelimeleri kaynak olmuştur. Mitoloji dört ana daldan oluşur. Bunlar; Tanrıların nasıl oluştuklarını inceleyen “Teogoni”, Evrenin nasıl yaratıldığını inceleyen …

Devamını Oku!

Argonautlar Seferi ve Karadeniz Ereğlisi

ARGONAUTLAR SEFERİ VE KARADENİZ EREĞLİSİ Karadeniz Ereğlisi, Zonguldak’a bağlı bir liman kasabası olup, eski kayıtlarda Herakleia Pontike olarak geçer. Ereğli’nin antik adının Menşei Yunan mitolojisi’nin efsanevî kahramanı Herakles’e dayanmaktadır. Grekçe Herakles (Latincesi: Hercules) adı, zamanla halk arasında “Ereğli” biçimine dönüşmüştür. Herakles, bilhassa Dor boylarının kahramanlık görüş ve anlayışlarını benliğinde toplayıp, bir ulusal kahraman niteliğini kazanmış …

Devamını Oku!

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bilimlerinin Geçerliliği

ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ BİLİMLERİNİN GEÇERLİLİĞİ  Eski eserlerin araştırılması konusunu işleyen bilim dalları, arkeoloji ile sanat tarihidir. Bunlar geçmiş kültürlerin, taşınabilir veya taşınamaz maddî varlıklarını araştıran ve değerlendiren bilim dalları olup, tarih bilimine de yardımcı dallardır. Arkeoloji, Batı’da oldukça geç ilgi uyandırmış bir daldır. Ancak, 18.yy. içlerinde arkeoloji bilim dalının esaslarının kurulmasına başlanmış ve çalışma …

Devamını Oku!

SANAT TARİHİ EĞİTİMİ

SANAT TARİHİ EĞİTİMİ
Kültür mirası olarak adlandırılan eski eserlerin, tanıtılması ve öğretilmesi ile uğraşan bilim dalına sanat tarihi denir. Sanat tarihi her aydın olduğunu iddia eden kişinin bir dereceye kadar bilmesi gereken bir konudur. Batı ülkelerinde buna önem verilmiştir. Ancak o ülkelerde mimarinin yanı sıra eski sanatları temsil eden resim sanatı ürünlerinin de toplandığı müzeler, sanat galerileri vardır. Bizim bu hususta oldukça fakir bir durumda bulunmamıza karşılık, yurdumuz mimarı eserlerin çokluğu ve ait olduğu medeniyetlerin fazlalığı bakımından zengindir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bizdeki kadar çok değişik medeniyetlerin hatıraları olan mimari esere rastlanamaz.

2.dünya savaşı yıllarında yüksek öğrenim görmek üzere Almanya’da bulunduğumda kaldığım evdeki odada ev sahibimin küçük camlı dolaptan ibaret bir kütüphanesi vardı. Hepsi de genel kültür veren kitaplardan oluşan bu kütüphane dolabında Almanca bir sanat tarihi kitabı buldum. Çok güzel baskılı resimlerle süslü olan ve Luuckenbach adında birisi tarafından yazılmış bu güzel eser lise öğrencileri için hazırlanmış bir sanat tarihi kitabı idi. Avrupa ülkelerinin hepsinde olduğu gibi batı kültürünün kökleri ilk çağın Yunan ve Roma kültürlerinde aranıyor. Arkasından “Karanlık Dönem” denilen Orta Çağ sanatlarına geçiliyor ve batıda yeni bir çağı yarattığı kabul edilen Rönesans’a atlanıyor. Birbirinden az veya çok farklı dönemlerde ülkelerde kendisini gösteren Rönesans hareketi Yeni Çağ Avrupası’nın özü olarak kabul ediliyordu. Rönesans’tan günümüze kadar Batı’daki sanat ve üslûplar akımı sanat tarihinin ağırlık merkezi oluyordu. İşte 1940’lı yıllarda Alman okullarında öğrencilere öğretilen sanat tarihi dersleri bu çerçeve içinde işlenmişti. Batı bunun dışındaki sanatlara fazla bir ilgi göstermiyordu. Batı medeniyetinin özünde Hıristiyanlık olduğundan İlk Çağın arkasından kısaca erken Hıristiyan sanatı üzerinde duruluyordu. Ancak bunun arkasından gelen Bizans sanatı fazla önemsenmemişti. İslâm sanatı ise hiç ilgi duyulmayan bir konu olarak kalmıştı. Gayet tabi olarak Asya ve Uzakdoğu sanatlarının hiç bahsi bile geçmiyordu. Almanya’da 1920’li yıllarda Springer yayın evinin bastırdığı ve çeşitli değişik uzmanlara bölümleri yazdırılmış birkaç ciltlik genel bir sanat tarihi eserinin bütün içindekiler ilk çağdan 20.yy kadar batının kendisine mal ettiği sanatlara ayrılmıştı. 5 cilt bu şekilde bu esasa göre yazıldıktan sonra 6 cilt olarak bir ek yapılarak buna Avrupa Dışı Sanatlar başlığı konulmuştu. Bunun içinde İslam ve birkaç sayfadan ibaret Osmanlı Sanatı dışında Hint, Çin ve daha Uzakdoğu sanatlarının bulunduğu bölüm yer almıştı.

Eksik bir programa rağmen batılı öğrenci benimsediği kültür mirasının ürünlerini öğreniyor ve bunların varlığını etrafındaki yapılardan müzelerdeki eserlerden tanıyabiliyordu. Böylece; orta öğretimdeki bilgiler batıda gençlerin bilgi dağarcığına katılmış oluyordu.

Devamını Oku!

SUNUŞ

SUNUŞ Bilgi sözcüğünün tüm kullanım alanlarını kapsayan bir tanımın verilemeyeceği gibi sanatla ilgili tanımlamalarda da benzer güçlüğün yaşandığı bir gerçektir. Bilgi kavramıyla uğraşan bilimsel disiplinler arasında bütün düşünce biçimlerini de kapsayacak kadar gelişen “bilgi sosyolojisi ve hermeneutik”; insan bilgisinin yapısını ve geçerliliğini inceleyen “bilim felsefesi” ya da “bilgi felsefesi” (epistemoloji-gnosiyoloji); genellikle psikoloji kapsamına giren ve …

Devamını Oku!

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

Bu dergi; Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi konularında (Estetik, Sanat Felsefesi, Sanat Eleştirisi, Arkeoloji, Müzecilik, Müze Eğitimi, Sanat Bilimleri) özgün yazılara ve nitelikli çevrilere yer veren bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ancak herhangi bir dilde de yazı gönderilebilir. Bu durumda eğer mümkünse Türkçe ya da İngilizce bir çevirinin metne eklenmesi gerekmektedir. Dergiye gönderilecek yazıların, …

Devamını Oku!

Sanat ve Estetik

Estetik ve Sanat Estetik konusu daha önce felsefe düşünürleri tarafından gündeme getirilmiştir. Felsefe konuyu herkes için ortak sayılabilecek güzellik kavramını ele alırken tartışılmıştır. Ortak kanı ise insanda haz uyandırabilecek eserlerin estetik sayılması kabul görmüştür. Duyguya indirgenebilecek bağımsız bilgi dalı estetik olarak adlandırılır. “Güzel” üzerine estetik düşünme, ne olduğuyla ilgili açıklamadır. Estetik ve estetik nesne arasındaki …

Devamını Oku!