Meindert Hobbema’nın Middelharnis Yolu

17. YÜZYIL HOLLANDA RESMİNDEN BİR KESİT: MEINDERT HOBBEMA’NIN “MIDDELHARNIS YOLU”(*) Nil ÇEMEN   17. yüzyıl Hollandası, entelektüel ve dinî hoşgörü bakımından Avrupa devletlerinden çok farklı konumuyla, kendine özgü kültür ve sanat ortamıyla dikkati çeker. Bu farklılığın temel dinamiklerinden biri de toplumsal yapıdır. Hollanda’nın bağımsızlık mücadelesinde aristokratlarla gemiciler önemli rol oynamışlardır ve bu iki sınıfın toplumsal …

Devamını Oku!

Atatürk Dönemi Kültür ve Sanat Anlayışı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ATATÜRK DÖNEM KÜLTÜR VE SANAT ANLAYIŞI Gülcan BAŞAR AKKAYA Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı’nı iz­le­yen yıl­lar­dan iti­ba­ren Atatürk’ün çabalarıyla gerçekleştirilen ge­niş kap­sam­lı re­form­lar “Ata­türk Dev­ri­mleri” di­ye ad­lan­dı­rı­lır. Her alan­da ya­pı­lan bu dev­rim­ler bir bü­tün­dür. Bu bü­tün­lük Ata­türk’ün dün­ya gö­rü­şü­ne, bi­lim, uy­gar­lık, kül­tür ve sa­nat an­la­yı­şı­na da­ya­nır. Kül­tür ve sa­nat ala­nın­da­ki ge­liş­me­ler iz­le­nir­ken “bü­tün­lük” il­ke­si­nin gö­zö­nün­de …

Devamını Oku!

Anadolu’da Hayvan Figürlü Yaygılar

ANADOLU’DA HAYVAN FİGÜRLÜ YAYGILAR Gündegül PARLAR Anadolu Türk Halı Sanatının geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. İlk halı  buluntusu, Altay Dağları’nda, Pazırık Kurganı’ndan çıkarılan ünlü Pazırık Halısı’dır. Tarih olarak M.Ö. V.-lll. Yüzyıllara tarihlenen hayvan figürlü bu halı,Türkler’in Dünyaya bir armağanıdır.(Örnek 1) Anadolu halı sanatında hayvan figürlü halılar ayrı bir yer tutmaktadır. Anadolu Selçuklu Halılarında da hayvan figürleri …

Devamını Oku!

Anastasios Suru

SİLİVRİ’NİN BATISINDAN KARADENİZ’E KADAR UZANAN ANASTASIOS SURU Prof. Dr. Tayfun AKKAYA   Trakya’ya inen akınları durdurmak için inşa ettirilen bu sur, İmparatora izafeten “Anastasios Suru” ya da “Uzun Duvar” namıyla tanınmış ve kendi devrinde genellikle “to makron teikhos” veya çoğul olarak “ta makra teikhe” şeklinde adlandırılmıştır. Kendisinden beklenen görevi pek yerine getiremeyen bu müdafaa hattının …

Devamını Oku!

Sayı 2 Sunuş

SUNUŞ Merhaba 2003 Nisanında birinci sayımızla internet ortamında yayın hayatımıza başlamamızdan bu yana dört ay geçti. Sanat ve Bilgi adıyla başlattığımız yeni atılımın hatırı sayılır derecede bir ilgiyle karşılanması bizleri çok memnun etti. Bizler uluslararası boyutta çok daha geniş bir kitleye hitap etme çabalarımızı Temmuz 2003’deki bu ikinci sayımızla sürdürüyoruz. Bu arada dergimize iki genç …

Devamını Oku!

Korku Teması Üzerine İkonolojik Çalışma

KORKU TEMASI ÜZERİNE İKONOLOJİK BİR ÇALIŞMA I- CENNETİ  YİTİRME KORKUSU “Ondan yeme, diye emrettiğim ağaçtan yedin mi? Ve adam dedi: Yanıma verdiğin o kadın ağaçtan bana verdi, ve yedim. Ve RAB Allah kadına dedi: Bu yaptığın nedir? Ve kadın dedi: yılan beni aldattı, ve yedim.” Kitab-ı Mukaddes ( tekvin, 3) Cenneti cennet yapan orada iyi …

Devamını Oku!

Güzel Sanatlar Lisesine Çağdaş Yaklaşım

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PROGRAMLARINA ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerde bireyin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceği yaklaşımı öne çıkmaya başlamıştır. Bu güne kadar zeka unsurları olarak kabul edilen problem çözme, mantıksal düşünme ve eleştirel becerilerin standardize edilmiş zeka testleri ile derecelendirildiği bir eğitim ortamı ağır basmaktadır. Geçen yüzyılın bu klasik eğitimsel …

Devamını Oku!

Orta Çağ Türk Dünyasında İnanç ve Sanat İlişkisi

ORTA ÇAĞ TÜRK DÜNYASINDA İNANÇ VE SANAT İLİŞKİSİ Mitoloji biliminin kişi, olay ve yaratıklara ilişkin efsanelerin incelenerek değerlendirilebilmesi amacına hizmet etmesi son derece hayatî bir işlevi yerine getirir. Mitoloji sözcüğüne Grekçedeki  Muthos (söz, hikaye) ve Logos (bilgi-bilim) kelimeleri kaynak olmuştur. Mitoloji dört ana daldan oluşur. Bunlar; Tanrıların nasıl oluştuklarını inceleyen “Teogoni”, Evrenin nasıl yaratıldığını inceleyen …

Devamını Oku!

Argonautlar Seferi ve Karadeniz Ereğlisi

ARGONAUTLAR SEFERİ VE KARADENİZ EREĞLİSİ Karadeniz Ereğlisi, Zonguldak’a bağlı bir liman kasabası olup, eski kayıtlarda Herakleia Pontike olarak geçer. Ereğli’nin antik adının Menşei Yunan mitolojisi’nin efsanevî kahramanı Herakles’e dayanmaktadır. Grekçe Herakles (Latincesi: Hercules) adı, zamanla halk arasında “Ereğli” biçimine dönüşmüştür. Herakles, bilhassa Dor boylarının kahramanlık görüş ve anlayışlarını benliğinde toplayıp, bir ulusal kahraman niteliğini kazanmış …

Devamını Oku!

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bilimlerinin Geçerliliği

ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ BİLİMLERİNİN GEÇERLİLİĞİ  Eski eserlerin araştırılması konusunu işleyen bilim dalları, arkeoloji ile sanat tarihidir. Bunlar geçmiş kültürlerin, taşınabilir veya taşınamaz maddî varlıklarını araştıran ve değerlendiren bilim dalları olup, tarih bilimine de yardımcı dallardır. Arkeoloji, Batı’da oldukça geç ilgi uyandırmış bir daldır. Ancak, 18.yy. içlerinde arkeoloji bilim dalının esaslarının kurulmasına başlanmış ve çalışma …

Devamını Oku!