Merkez Bankası Denetlemesi

Merkez Bankası nasıl denetlenir?

Bir anonim şirket olan Merkez Bankası’nın denetimi, iç ve dış denetimler olarak ikiye ayrılmaktadır.
Banka içi denetimler Genel Kurul, Merkez Bankası Kanununun 15. maddesi gereğince, Faaliyet Raporu’nu ve Denetleme Kurulu raporunu, Banka bilançosunu ve Yönetim Kurulu tarafından çıkartılan kar ve zarar hesaplarını denetler ve doğrular. Banka Genel Kurulu her yıl Banka’nın yıllık faaliyetlerinin denetimini Kurul ve Denetim Kurulu’na karar vererek yapar.
Denetim Kurulu, Bankanın tüm işlemlerini ve hesaplarını Banka Yasası’nın 24. maddesi uyarınca denetler; Raporun sonunda Genel Kurul’a hazırlanır. Bankacılık Kanunu’nun verdiği yetki çerçevesinde Denetim Kurulu, görüşlerini Banka Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir ve bir nüshayı Başbakanlığa sunar.
TCMB’nin Ana Sözleşmesinin 49 ve 50’nci maddeleri; 1211 sayılı Kanunun ve diğer mevzuatın tanımladığı yetki ve görevlere uygun olarak, Banka birimleri, şubeleri ve temsilcilikleri ile banka dışı kurum ve kuruluşlarda denetimler yapmak; sınav ve araştırma yapmak; gerektiğinde soruşturma ve danışmanlık faaliyetlerini yürütme görev ve yetkisine sahiptir.
Banka Dışı Denetimler Bankada yapılan bağımsız denetimin yasal dayanağı TCMB Kanununun 42’nci maddesidir. Buna göre, Başbakan Banka’nın işlem ve hesaplarını denetleme yetkisine sahiptir.
Banka Kanununun 42’nci maddesi uyarınca Başkan, Banka tarafından uygulanacak ve uygulanacak para politikası konusunda her yılın Nisan ve Ekim aylarında Bakanlar Kuruluna bir rapor sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin faaliyetleri ile ilgili olarak yılda iki kez Banka, Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirir.
Bankacılık Kanunu’nun 42 (2). Maddesine göre; Banka, bilanço, kar ve zarar hesaplarını bağımsız denetçilere denetleyebilir. Uluslararası standartlarda faaliyet gösteren merkez bankalarının temel prensipleri olan internet saydamlık bankası ve rapor sorumluluğu çerçevesinde en etkin araçlardan biri olarak görülen bağımsız dış denetim uygulamaları, 2000 yılında başlamış ve raporlar sonucunda hazırlanmıştır. yıllık olarak yapılan bağımsız denetimler, Banka internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen denetimlere ek olarak; Hazine Müsteşarlığı, Devlet Denetleme Kurulu, bazı Bakanlıklar ve diğer kamu makamları gerekli görüldüğü takdirde denetçiler aracılığıyla gerekli görülen konularda Banka’da teftiş yapabilirler.

Yorum yapın