Hazine / borç yönetimi
Borç yönetimi, maliyet ve risk gözetilerek Hazine’nin toplam nakit ihtiyacının yönetilmesi sürecidir. Bu süreçte devletin finansman maliyetini uzun vadede en aza indirmeyi hedeflemektedir.
Amaçları
Borç Yönetimi Kamu borçları ve .200 1 Eylül 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; a) Makroekonomik dengeler dikkate alınarak, para ve maliye politikaları doğrultusunda sürdürülebilir, şeffaf ve hesap verebilir bir borçlanma politikası izlemek,
b) Yurt içi ve yurt dışı piyasa koşulları ve maliyet faktörleri dikkate alınarak belirlenen risk düzeyine paralel olarak finansman ihtiyaçları orta ve uzun vadede mümkün olan en düşük maliyetle karşılanmaktadır.
Borçlanma Politikasının Temel İlkeleri: Likidite, Şeffaflık ve Basitlik. Borç Yönetiminin Karşılaştığı Riskler: Borç yöneticilerinin tanımlaması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi gereken başlıca riskler; Piyasa / Maliyet Riski, Likidite (Devrilme) Riski, Karşı Taraf (Kredi) Riski, Operasyonel Riskler Borç Yönetimi; Yasal Kısıtlamalar, Kısıtlama Kısıtlamaları, Bütçe Kısıtlamaları, Diğer Kısıtlamalar. Borçlanma Stratejileri

Borç yönetimi yetkilileri temel olarak iki tür borçlanma stratejisini izleyebilir. Bunlar, fırsatçı lanma ve “kıyaslama” borçlanma stratejileridir. a) Fırsatçı iyle Opportunistic iyle Borçlanma Stratejisi
Borç yönetimi, ödeme profili kısıtlaması altında ihraç edilen menkul kıymetlere olan en yüksek talep ile vade ve faiz kompozisyonundan borçlanarak maliyetleri asgariye indirmeyi amaçlamaktadır. Sonuçlar; · Kısa vadede borçlanma maliyetini düşürmek · likidite, tüm vadelere yayılamaması, verim eğrisini belirleyememektir. · Bu nedenle orta ve uzun vadede, maliyetlerde kısa vadede maliyet etkin olarak görünebilir.
b) Kriter ”Benchmark“ Borçlanma Stratejisi
Çoğunlukla bu stratejiyi benimseyen borç yönetimi, borçlanma politikasını nispeten uzun vadeli bir vadede uygular ve az sayıda borçlanma bonoları, azalan vadelerle yeniden ihraç edilir. Bu stratejiyle uzun vadede; Ası Piyasadaki ihraç sayısının azaltılması, v Bu kriterler konusunda alıcı ve satıcıların yoğunlaşması, tüm vadelere Likidite artırılabilir. Bu stratejinin bir sonucu olarak; · Getiri eğrisi, öncekinden daha uzun ve daha spesifik olacaktır. · Uzun vadede likiditedeki artış ve getiri eğrisinden kaynaklanan getiri, borçlanma maliyetlerinde bir azalmaya yol açacaktır.

Hazine / ihale usulü
Tedarik Yöntemi

TC Hazine Müsteşarlığı tarafından Hazine Merkez Bankası tarafından yürütülen ihale sürecidir. Hazine Müsteşarlığı, iç borçlanma stratejisi çerçevesinde ihalelerin tarihini, açık tarihini, verilecek notların türünü (döviz, TL, kupon, iskonto vb.) Ve önümüzdeki ay gerçekleştirilecek ihalelerin vadesini ilan eder. ayın son iş günü tarafından ilan edildi. Açık artırmaya ilişkin ilan, ihale öncesi haftanın son iş gününde yapılır ve Hazine internet sitesinde (www.hazine.gov.tr) ilan edilir. Duyuru ayrıca basın ve medya organlarına da gidiyor. İç borçlanma ihaleleri genellikle salı günleri yapılır. İç borç ihaleleri
gerçek kişilere açıktır. Tüm bankalar, aracı kurumlar, şirketler, özel finans kurumları ve bireysel yatırımcılar ihalelere katılabilir. Katılımcılar, TCMB Merkez Bankasına en az 1.000.000 TL (1 TL katları) asgari 1.000.000 TL (yabancı para cinsinden borçlanmalarda 1 TL) ile en geç saat 12: 00’ye kadar göndereceklerdir. İhalenin TCMB’ye faks, online ve EFT (Elektronik Fon Transferi) sistemi ile ve / veya bireylerin TCMB şubelerine uygulamaları ile ihale önerileri yapılır. Katılımcılar kote edildi ve her katılımcı ihaleye birden fazla teklifle katılabilir. Ancak, bir katılımcının tek bir fiyatta verebileceği tekliflerin toplamı, 500.000.000 TL nominal ile sınırlıdır.
İhaleye katılanlar (Piyasa Yapıcısı bankaları hariç) ihale öncesi garanti olarak sunulan miktarın% 1’ini yatırmak zorundadırlar. GDS’ye hak kazanma hakkı bulunmasına rağmen, yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcıların teminatları Müsteşarlık tarafından devredilir. Ayrıca, bu katılımcılar bir sonraki ihalelere teklif vermek istediğinde% 1 yerine% 20 teminat vermelidir. Aynı davranışı% 20 teminat ödemiş olsa bile tekrarlayan katılımcılar% 100 teminat yatırmak zorundadır. Döviz cinsinden teminat olarak TL ödenir.

Bu süreçte kullanılacak döviz kuru ihale öncesi TCMB tarafından ilan edilir. Kamu kurumlarına ve bankalara ihaleden önce bir piyasa yapıcısı ile taleplerini bildirmek koşuluyla ihale sistemine göre; Üretilecek fiyattan veya teklifin ortalama fiyatından teklif verme hakkı, yani Rekabetçi Olmayan Teklif (ROT). İhale günü saat 10.30’a kadar ROT yoluyla devlet tahvili almak isteyen kamu kurumları, Merkez Bankayı, satın almak istedikleri net tutarın% 1’i oranında faksla bildirmelidir. Kamu kurumlarının tüm ROT teklifleri yerine getirilirken, Piyasa Yapma bankalarının teklifleri, Hazine tarafından belirlenen oranla kısmen karşılanabilir. ROT satış sonuçları açık artırma günü saat 11: 00’de kamuya açıklanmaktadır. Açık artırma günü saat 12: 00’den sonra yüksek bir fiyata TCMB’ye tüm rekabetçi teklifler düşük fiyata göre sıralanır (düşük faizden daha yüksek faiz). Ayrıca, ihale öncesi Hazine tarafından belirlenen ve ilan edilen ihale değerlendirme yöntemine göre hazırlanan teklif listelerinde, her fiyat seviyesinde elde edilecek kümülatif gelir, satılacak nominal tutar, ortalama, basit ve bileşik faiz oranları görülebilir. . İhale listesi TCMB tarafından hazırlandıktan sonra Hazine’ye gönderilmektedir. Hazine, mevcut koşullar altında tüm teklifleri inceler ve ihalede kabul edebileceği minimum fiyatı belirler. Bu fiyat kesme noktasıdır. Bunun üstündeki tüm teklifler kabul edilecektir; Aşağıdakiler reddedilecektir. Kırılma Karar Verme Hazinesi İhraçtan sonra, tüm isteklileri TCMB’ye bildirecektir. İhale Fiyatlandırma Sistemi: Çok Fiyatlı İhale: En düşük fiyat seviyesinin altındaki fiyatlara teklif veren tüm katılımcılar, sunulan tüm teklifler ile minimum maliyetle Hazine’nin borçlanma gereğini yerine getirmek için en uygun ortalama faiz oranını dikkate alarak belirlenir. İhaleye, GDBS’yi satın alma hakkını hakettin. onlar kazanır.

Tek Fiyat İhalesi:
İhaleye teklif edilen teklifler dahilinde Hazine’nin borçlanma maliyetini en aza indirecek bir fiyat belirlemek ve daha cazip bir teklif vermek Tüm katılımcılar, Hazine tarafından belirlenen en düşük fiyattan satın almak istedikleri devlet borç miktarını almalıdırlar. Tek bir fiyat yöntemiyle değerlendirilen ihaleyi almaya hak kazanan tüm katılımcılar aynı dönüşü alacaklardır. Cari döneme ilişkin koşullara göre, geçmiş dönemlerde tek fiyat veya çoklu fiyat sistemi uygulanmış olup, mevcut durumda geri alım ihaleleri hariç olmak üzere, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan ihalelerde çok-fiyat sistemi uygulaması yapılmaktadır.

TAP

Bu yöntemde yatırımcılar, tip, vade ve faiz yapısı ve satış süreleri Merkez Bankası’ndan Hazine tarafından satın alınabilir. Yatırımcılar Merkezi Bu menkul kıymetlerin mülkiyeti banka tarafından alınana kadar Hazine’ye aittir.
Merkez Bankası’nın TAP ve satışı sırasında sadece aracı ve depo görevi görmektedir.
Bu yöntemle yapılan ihraç süresi bir gün olabilir, ancak menkul kıymetler daha uzun bir süre için satışta kalabilir. Faturaların bir günden fazla satışa devam etmesi durumunda,
Belirtilen faiz oranı üzerinden her gün için fiyat belirlenir ve bu fiyatlar üzerinden satış yapılır.
Piyasa Yapıcı Sisteminin uygulandığı dönemde, Piyasa Yapıcısı Anlaşmasının gerektirdiği gibi yalnızca Market Maker bankaları TAP satışlarından yararlanabilir.

Doğrudan Satış Yöntemi

Hazine; kamu kurumlarına, bankalara ve diğer finansal kuruluşlara doğrudan satış yöntemi, devlet tahvillerinin özel ihracı. İlk başta kimin, ne kadar ve hangi şartlar altında satılacağı açıktır. Piyasa koşullarına uygun olarak, Hazine tahvil ve müzakere faiz oranını belirler. Diğer taraf ile ve tahvil ihracını düzenler. Daha önce verilmiş olanlar için fatura, doğrudan satış söz konusu olabilir. Fiyat, senedin ihraç fiyatına faiz eklenerek hesaplanır.

Halka Arz Yöntemi

Yatırımcı tabanını, kamu sektörü menkul kıymetlerini, özel bankaları ve aracı kurumları genişletmek için
doğrudan devlet hisselerini kamuya açıklar. Bu yöntem ayrı ayrı pazarlanmaktadır.
Yatırımcılar için cazip yeni bir enstrüman sunar ve alıcı tabanının genişlemesine izin verir. Market Sisteminin uygulandığı dönemde, sadece Market Maker bankaları halka arz yoluyla satışlara aracılık edebilir. Halka Arz usulünde, Hazine öncelikle tahvilin verileceği koşulları belirler. İhraç etme şartları arasında, kamunun teklif edilmesine, tasarıya bankaların ve aracı kurumların aracılık edilmesine ilişkin vade, vade ve faiz koşulları, kendilerine ödenecek komisyon oranı ve faturaların satışta ne kadar süre kalacağı bulunmaktadır. Halka arz yoluyla satılan menkul kıymetler ilan edilen dönemde satışa açıktır.

Yorum yapın