Biyosistem Mühendisliği Nedir? Biyosistem Mühendisliği Neden Önemlidir? Biyosistem Mühendisliği Faydaları Nelerdir?

Biyosistem Mühendisliği Nedir

Biyosistem mühendisliği, mühendislik ilkelerini biyolojik, çevre ve tarım bilimleriyle birleştiren bir disiplindir. Odak noktası tarım, doğal kaynaklar ve çevre dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımıdır.

Biyosistem Mühendisliği

Biyosistem mühendisleri mikroplar, bitkiler ve hayvanlar da dahil olmak üzere canlı sistemlerle çalışmak için yöntemler ve süreçler geliştirir. Gıda, lif, enerji ve ilaç üretimi ve işlenmesi için teknik kaynaklar sağlarlar. Biyosistem mühendisliği, kahvaltılık gevrekler ve etanol ve biyodizel gibi biyolojik türevli yakıtlar da dahil olmak üzere biyolojik türevli malzemelerin sürdürülebilir üretimini, depolanmasını ve faydalı ürünlere dönüştürülmesini içerir.

Biyosistem Mühendisliği Neden Önemlidir

Biyosistem Mühendisliği Mezunları
Maaşlar, üst düzey işverenler ve iş yerleri dahil olmak üzere biyosistem mühendisliği mezunlarının kariyerleri kapsayıcıdır.

Kariyer fırsatları
Biyosistem mühendisliği diplomasına sahip mezunlar, mühendislik, enerji, tıp, sağlık, çevre ve gıda endüstrilerinde çok çeşitli heyecan verici ve ödüllendirici kariyerlerin önünü açar.

Kariyer şunları içerir:

Gıda güvenliği mühendisleri.
Biyogüvenlik Teknisyeni.
Biyosistem Mühendisleri.
Devlet Biyosistem Memurluğu.
Ekosistem mühendisleri.
Mühendislik, Ziraat ve Doğal Kaynaklar Yüksekokullarındaki danışmanlar ve öğretim üyeleri, çeşitli alanlarda staj, burs ve işe yerleştirme konusunda yardımcı olabilecek çeşitli sektörlerdeki kuruluşlar ve şirketlerle yakın ilişkiler sürdürmektedir.

Burs fırsatları şunları içerir:

Biyosistem Mühendisleri ayrıca biyoenerji, biyotıp, ekosistemler ve gıda güvenliği alanlarında da araştırmalar yürütmektedir.

Fizyoloji, fizik, kimya, biyokimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra; Arazi ve Su Kaynakları, Ziraat Mühendisliği ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Tarımsal Tesisler ve Sulama Anabilim Dalı, Ziraat Mühendisliği Sistemleri, Tarımsal Tesisler, Tarımsal Enerji Sistemleri, Tarımsal Sulama Sistemleri ve Biyosistem Mühendisliği bilim dallarıdır.

Artan dünya nüfusu, suistimaller nedeniyle tarım arazilerinin daralması, nüfusun büyük bir kısmının kırsal kesimden şehirlere göç etmesi ve değişen iklim koşulları nedeniyle geleceğin en büyük sorunu gıda ve beslenmenin sağlanması olacaktır. Bu nedenlerle tarım, bugün olduğu gibi gelecekte de her zaman stratejik konumunu koruyacak bir sektör olarak kalacaktır.

Biyosistem Mühendisliği Faydaları Nelerdir?

Tarım sektörü, milli gelire ve istihdama sağladığı katkı, sanayiye hammadde sağlaması, ihracattaki payı, biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin korunması açısından gelecek açısından büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanabilmesi için hızla gelişen bilgi ve teknolojinin tarımsal faaliyetlerde uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Bu durum biyosistem mühendisliğinin önemini arttırmaktadır.

Biyosistem mühendisi olmak için eğitim dünya çapında nasıl görünüyor?
Ziraat okullarının klasik ziraat bölümleri dışında ziraat mühendisliği mesleği ilk olarak 20. yüzyılın başlarında Amerikan Ziraat Mühendisleri Derneği’nin (ASAE) kurulmasıyla resmileşti.

1980’lerin sonlarında, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı ziraat mühendisliği bölümleri müfredatlarını ve programlarını biyosistemler/biyoloji mühendisliğine kaydırdılar ve kendi bölümlerinin ve/veya akademik programlarının adlarında “biyosistemler/biyoloji mühendisliği” terimini veya bunun varyasyonlarını kullandılar.

Avrupa’da Biyosistem Mühendisliği
Avrupa’da son yıllarda yükseköğretim alanında gözlenen değişimlere paralel olarak bu disiplinde de birçok yenilik göze çarpmaktadır. Almanya’da Federal Tarımsal Araştırma Merkezi’nin (FAL) “Teknoloji ve Biyosistem Teknolojisi Enstitüsü” şu anda lisansüstü eğitim sunmaktadır. Ayrıca Hamburg Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim veren bir “Biyoprosesler ve Biyosistem Mühendisliği Enstitüsü” bulunmaktadır.

İrlanda’da, University College Dublin’deki Ziraat ve Gıda Mühendisliği Diploması önemli ölçüde yeniden tasarlandı ve yeni bir müfredat kullanılarak 2004 yılında Biyosistem Mühendisliğine dönüştürüldü.

Belçika’da, Katolik Üniversitesi (KU) Biyosistem Mühendisliği Fakültesi Biyosistem Bölümü Biyosistem Mühendisliği programı aracılığıyla yüksek lisans derecesi sunulmaktadır. Lisansüstü çalışmalar ayrıca Belçika’da Ghent Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nde de sunulmaktadır.

Sahiplerinin yılda ortalama 60.000 dolar kazandığı, dünyadaki en çeşitli mühendislik derecelerinden biridir.

Avrupa’da biyosistem mühendisliği, mühendislik ve tasarımı uygulamalı yaşam ve çevre bilimleriyle birleştiren bir mühendislik alanıdır.

Türkiye’de Biyosistem Mühendisliği
Dünyada ve Avrupa’da tanınan Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 2009 yılından bu yana Türkiye’de de eğitim vererek, mühendislik adaylarına kapsamlı eğitimler veriyor.

Biyosistem Mühendisliği Bölümü 4 ayrı bilimsel alandan oluşmaktadır. Bu; Toprak ve su kaynakları, tarımsal enerji sistemleri, tarımsal yapılar ve tarım makine sistemleri. Türkiye’de tarımı yakından ilgilendiren yeni gelişmelere, projelere, araştırmalara ve yeniliklere ihtiyaç duyulan bu günlerde, bu fakültelerde öğrenim gören mühendis adayları, Türkiye’nin tarım alanındaki ilerlemesinde önemli rol oynayacaktır.

Bölümün dört ayrı bölüme ayrılması, mühendislik pozisyonlarına başvuran adayların tarım ve hayvancılık alanında geniş bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda adaylara kişisel gelişim ve girişimcilik becerileri kazandırarak sektörün ihtiyaç duyduğu mühendislik pozisyonlarına hazırlıyor.

Tarım alanında bu kadar kapsamlı bir eğitim alan, tarım alanındaki tüm yeniliklerin, tarımın geleceğinin ve inovatif projelerin yeni yüzü olmaya aday olarak değerlendirilen mühendislik alanının, bu denli ilgi görmesi oldukça şaşırtıcıdır. Dünyada ve Avrupa’da tanınıyor ancak Türkiye’de gerekli ilgi ve desteği göremiyor. Bugün geldiğimiz aşamada Biyosistem Mühendisliği Bölümü’nün tanınması, gerekli kadroların artırılarak devlet tarafından açılması ve mühendis adaylarının sektörde söz sahibi olabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması gerekmektedir.

Ülkemizde bu bölümün görevleri arasında tarımsal yapılar, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyonun uygulanması, tarımsal inşaat ve tarımda enerji kullanımının yanı sıra tarımda otomasyon, hassas tarım yöntemleri ve sonrası da bulunmaktadır. hasat işleme. teknolojileri, kırsal kalkınmayı, doğal yapıya zarar vermeden çevreye duyarlı hale getiriyoruz. Sürdürülebilir tarım yaklaşımlarıyla verimliliği artıran uygun tarım uygulamaları ve teknolojileri geliştirmek ve tüm bu alanlarda bilgi ve deneyime sahip mühendisler yetiştirmek.

Biyosistem Mühendisliği Yeterlilikleri
biyosistem mühendisleri; Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve sistemlerin tasarımı, mühendisliği, inşaatı ve işletilmesi, tarımsal üretime yönelik her türlü yapı, hayvan barınağı ve seraların projelendirilmesi ve işletilmesi. Tarımsal enerji kaynağı planlaması (güneş, rüzgar ve biyogaz), tarımsal sulama sistemlerinin planlanması ve işletilmesi, drenaj ve ıslah çalışmaları, gölet ve sulama kanalı tasarımı, arazi tesviye projeleri ve arazi toplulaştırması alanlarında onaylanmıştır.

Mezunların tamamladıkları derslere göre elde ettikleri kazançlar
Bilgi ve bilişim teknolojilerini kullanabilen, analitik düşünebilen, tasarım bilgi ve deneyimine sahip, sorunları ayrıntılı olarak tanımlayıp tanımlayabilen, farklı bilgi birikiminden olası çözümleri geliştirebilen, grup çalışmasına açık bireyler olarak yetiştirileceklerdir.
Mezunlar, tarımsal üretimde kullanılan her türlü yapı, yapı, makine, barınak ve seraları tasarlayıp işletebilmenin yanı sıra, tarımsal sulama ve drenaj, arazi tesviyesi, toprak ıslahı ve yönetimi, güneş gibi enerji kaynaklarının yönetimi konularında da beceri sahibi olurlar. Tarımda rüzgar ve biyogaz.
Öğrencilere tasarım becerileri ve uygulamalı araştırma deneyimi kazandıran nitelikli teorik derslerin yanı sıra, öğrencilere tasarım becerileri ve uygulamalı araştırma deneyimi de kazandırılmaktadır. Öğrencilere bilgi ve bilişim teknolojilerinin kullanımı, araştırma yapma ve analitik düşünme konularında bilgi vermek amacıyla proje seçimi, grup çalışması, laboratuvar çalışması ve yüksek lisans dersleri yapılmakta ve öğrencilere uygulamalı bilim diploması verilmektedir. Bitirme tezleri oluşturulur.
Tarımsal üretimde kullanılan sistemler ve diğer biyolojik ürünlerin elde edilme aşamaları (kompost, biyogaz, biyogübre, biyoplastik, topraksız tarım vb.) hakkında matematik, temel bilimler ve teknoloji konularında gerekli bilgiye sahiptir.
Biyosistemlerle ilgili teknik sorunları tanımlama, modelleme, yürütme ve çözmenin yanı sıra disiplinlerarası araştırma yapma becerisine sahiptir. Biyolojik ürünlerin üretimine yönelik enerji ve iş makinelerinin çalışma, tasarım, imalat ve işletiminin temel prensipleri; Tarımsal yapıların temel unsurları, tasarımı, yapımı ve kullanımı; Toprak ve su kaynaklarını korumak ve geliştirmek için gerekli teknik, maddi, biyolojik ve tarımsal bilgileri edinin.
Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır, bu değerleri izler, denetler, öğretir ve destekler.
Toplam kalite yönetimi süreçleriyle yasa ve yönetmeliklere uygun faaliyet gösterir, strateji, rehber ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları hayata geçirir.
Sorunları sorgulama, analitik düşünme, sentezleme ve çözüm geliştirme becerisine sahiptir.
Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak güncel bilgiye ulaşır, kaynak araştırmaları yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, projeler hazırlar ve danışmanlık yapar.

Bu yazı Wikipedia adresinden derlenmiştir.

Yorum yapın